In sleuf 1 werd tijdens de tweede opgravingscampagne een ijzeren sleutel gevonden. Deze verkeerde in een zeer goede staat. Er was nauwelijks roest aanwezig. De sleutel heeft een niervormige greep en de doorsnede heeft een vierhoekig afgeronde vorm. Een praktisch identieke sleutel werd gevonden in de Kleine Gete te Zoutleeuw in een ondateerbare laag. Men dateert deze sleutel omwille van de niervormige greep in de zestiende/zeventiende eeuw. In de loop van de zeventiende eeuw wordt de greep terug rond. De sleutel gevonden op het Hof van Goor dateert met zekerheid uit het laatste kwart van de zestiende eeuw, het aardewerk in situ laat hierover geen twijfel bestaan. Afmetingen: 90,5 x 30,8 x4 mm

In 1735 werd op het domein van het Hof van Goor door Aert Luts een somme geld gevonden 1256 gulden groot bestaende soo uyt Spaense pattacons, ducatons als gouden albertienen ende allerhande specien van het jaar 1600, welke schat den voorsc. Aert Luts naer dry jaeren eerst bekent gemaeckt heeft aen Sebastiaen de Witteleers eygenaer ende bezitter van het voorsc. Hoff. De Looise pastoor Rafaël van Ceulen weet niet of deze vondst een schat is of niet en raadpleegt zijn oversten. Zij beslissen: het is geen schat vermits de ouders en voorouders van Sebastiaen de Witteleers deze hebben weggestoken.

De 16de eeuw was een woelige tijd, diverse legers trokken doorheen de streek en stelselmatig werden woningen geplunderd omdat in vele gevallen de soldij niet werd betaald. In die tijd was de meest voor de hand liggende oplossing om kostbaarheden uit de schatkist te halen en te verbergen in de grond op een geheime plek. Voorwaarde is dat je natuurlijk blijft leven om ze terug op te halen. In het geval van het Hof van Goor is dit niet gebeurd.

Meer info:

Tijdschrift Archaeologia Regionis:

  • jaargang 1997  bladzijde 43