De briefwisseling tussen familie en de soldaten aan het front van 14-18 was zeer moeilijk door de militaire censuur. De postkaarten en brieven waarin verwezen werd naar strategische plaatsen en waarin kritiek stond werden gecensureerd. Daarom staan in de teksten geen feiten maar enkel dagdagelijkse dingen. Omdat België bezet was moest de briefwisseling via Nederland of Engeland gebeuren via een tussenpersoon. Deze tussenpersoon was in dit specifieke geval Jacques Janssen, onderwijzer te Maasbracht in Nederlands Limburg. De postkaarten werden tweemaal gefrankeerd. Eerst werd gefrankeerd met een Duitse postzegel waarop in zwarte opdruk ‘BELGIEN 10 cent’ stond. Vervolgens werd gefrankeerd met een Nederlandse postzegel van 5 cent waarop koningin Wilhelmina prijkt met een bontkraag. Meestal werd deze laatste zegel over de Duitse zegel geplakt. De postkaart werd dus ook meermaals afgestempeld: in Antwerpen, in Merksem, in Maasbracht, door de ‘Legerposterij’ en door de censuurstempel met tekst ‘Freigegeben’. De postkaarten werden verstuurd door de familie Noterman aan Floris Noterman die aan het front vocht.

VAR 00122

Merxem 28 juni 1917, Beste Jacques, Sedert enigen tijd hebben wij geen nieuws van u vernomen maar we hopen dat het met u nog altijd allerbest gaat. Weinig bijzonder nieuws te vermelden dan dat wij binnen enkele dagen eene nieuwe woning gaan betrekken gelegen Bredabaan (huis Van Leemput) recht over de nieuwe kerk. Wij hopen dat het u aangenaam zal zijn ons zoohaast mogelijk een bezoek te brengen waarna ik met ongeduld wacht. Voor het oogenblik is mijne gezondheid veel verbeterd ik hoop van deze droeve kwaal verlost te zijn. Teedere omhelzingen van ons allen, Louis.

VAR 00123

Merxem den 6 juli 1917, Zeer beminden Jaak, Wij hebben uwe kaart goed ontvangen. Wij zien met veel genoegen dat gij in goede staat zijt. Wij zijn ook allen goed gezond dat moet u niet ongerust maken. Wij zullen dan later wel eens ons portret sturen. Ziehier wat nieuws dat u zal verrassen wij gaan een ander woonst betrekken in de Bredabaan N.606 rechtover de nieuwe kerk achter den 20 juli moet ge al op ons nieuw adres schrijven. Kondet gij ons al een bezoek brengen? Hebt gij de kaart van oom Louis al ontvangen. Vele groeten van tante Clotilde en heel de familie en teedere kussen van ons allen. Uwe toegenegene tante vrouw Noterman.

VAR 00124

Merxem, 28-9-17, Beste Jacques, wij ontvingen met veel vreugde uw kaartje van 20-9, wij zijn het al goed gewoon in onzen nieuwen woon, kon u ons eens komen bezoeken, wat zou u aardig opkijken het is hier heelemaal wat anders, wij hebben tamelijk veel groenten. Ik heb deze week omzendbriefjes gestuurd om reklaam te maken, uwen collega heeft mij adressen bezorgd, haddet gij hier geweest liefste Jacques, zou ik u dat werkje toevertrouwd hebben, gaarne nietwaar, het werk komt goed aan wel te verstaan voor deze tijd, daar de nieuwe stoffen vij(f)tig zestig enz tot over de honderd fr. de m. kosten, het zijn dan ook meestal veranderingen die ik te doen heb, maar zoo kom ik in de klanten, ik heb twee werkmeisjes, waaronder Marie van Verachtert, onzen beenhouwer. Wij ook hebben de foto van Jules ontvangen hij is nu in kamp ZI. Onzen Albert is klerk bij Bossiers aan 50 fr. Teedere kussen Hélène.

VAR 00125

Merxem, 14 october 1917, Beste Jacques, Wij hebben met veel genoegen vernomen dat gij u tot een examen voorbereid, dat is flink van u. Wat mij betreft ik heb u thans ook verheugend nieuws te melden, namelijk dat ik geplaatst ben in een handelsbureel. Mijn beginwedde is natuurlijk nog gering, maar des te schooner zijn mijne vooruitzichten en ik kan vast op snelle vorderingen rekenen. Ik volg ook nu de avondlessen van boekhouden. Duitsch. Engelsch en Steno dus een volledige volmakingskursus. Ik heb dus naar uw raad geluisterd en hoop wel dat het mij geluk zal bijbrengen. Wat al veranderingen er dus gedurende uwe afwezig gebeurd zijn hé Jacques, wat zullen we elkaar kunnen vertellen, als de gelukkige stonde van het weerzien zal aangebroken zijn. Helena heeft nog vele klanten bij gekregen zoodat ze al met werk overlast is. Papa en Mama stellen het goed en Jules insgelijks. Houd u goed Jacques en veel welslagen in uwe onderneming. Vele kussen van ons allen, uw Albrecht.

VAR 00126

Merxem den 26 november 1917, Zeer beminden Jacques, Wij hebben uwe kaart heel goed ontvangen. Wij zijn gelukkig te vernemen dat gij het goed stelt en dat gij in uw nieuw bedrijf tevreden zijt. Wij zijn ook allen welvarend. Wij ontvangen nog 80frs van Floris, hebt gij de kaart van Albert al gekregen hij is geplaatst als hulpklerk bij Mr. Bossiers azijnbrouwerij paardemarkt. Doe wel onze beste groeten aan oom Eugène en aan Hilloné. Vele groeten van tante Clotilde en familie en teedere kussen van ons allen. Uwe toegenegene tante vrouw Noterman.

VAR 00127

Merxem, 12-12-1917, Zeer lieve Jacques, wij vernamen met veel genoegen dat u het goed stelt, met ons is het ook zoo.Nu beste Jacques wensch ik u voor het nieuwe jaar al wat uw hart betracht en ook het onze (spoedig de vrede oorlog gedaan) omdat u ons een blijde bezoek zoudt kunnen brengen en eene goede gezondheid en lang leven, dit is alles in weinig woorden gezegd. De schoonvader van Romain en zijn vrouw stellen het goed, het café Vogelzang is nog door dezelfde menschen bewoond, aan wie de vroegere het verhuurd hadden. Ik heb al veel werk gehad sedert ik mij geplaatst heb nu echter wordt het wat minder met de winter. Albert gaat nog dagelijks naar de stad en volgt met veel iever de avondlessen voor de talen, commerce en stenogr. Papa warmt zich goed uit bij de stoof en mama heeft goed haar werk met het huishouden, Tante Clotilde Remi en oom Porphyre met familie stellen het goed. Vele teedere kussen van ons allen, Uwe zeer liefhebbende nicht Hélène.

VAR 00128

Merxem den 4 februari 1918, Zeer beminden Jacques, Wij hebben dezen morgen uwe kaart goed ontvangen. Wij zijn gelukkig te vernemen dat gij goed gezond zijt. Wij ook zijn wel te pas. Hebt gij onze nieuwjaarswenschen ontvangen. Nu was het al zo lang geleden dat wij nog nieuws van u gekregen hebben. Mochte deez nieuwjaar ons dat geluk bijbrengen van je samen te kunnen verenigd zijn gelijk vroeger en ge uwe verlofdagen bij ons te komen doorbrengen, kon dat maar verwezijnlijkt zijn. Tante Clotilde en Eugeen zijn bij ons geweest. Als gij soms Louisa of Renée Van Alsenag in Maasbracht tegemoet komt zegt eens dat zij 1ste keus (…..) verwachten. Wel honderd teedere kussen uwe toegenegene tante vrouw Noterman.

VAR 00129

Merxem den 19 mei 1918, Zeer beminden Jacques, Nu is het toch al lang geleden dat wij nog nieuws van u ontvangen hebben. Wij zijn nochtans zoo benieuwd te weten hoe gij het stelt of is het soms dag gij gelegenheid hebt om schoone wandelingen te doen met het prachtig weder dat wij nu genieten. Hélène heeft nog altijd veel werk en Albert is terug thuis. Wij zijn allen wel te pas en wij hopen wat goede tijding van u te mogen ontvangen. Vele minzaamheden en eenen dikken kus van ons allen, uwe toegenegene tante vrouw Noterman.

Op de voorzijde: Vriend Noterman. Ik ontving uw brief waarin de vue en twee kaarten voor uw tehuis welke ik doorzend. Mijne beste groeten  Jac. Janssen.