In het begin van de 19de eeuw baatte de familie Peeters de thans verdwenen Grachtmolen in de Michel Theysstraat uit, een watermolen die al minstens sinds de 13de eeuw bestond. Deze molen kreeg in de loop der eeuwen verschillende namen, onder meer Minderbroedersmolen en Sint-Sulpitiusmolen. In 1870 kocht de familie Peeters een stoommachine met een vermogen van 20 PK om ook bij te laag of te hoog water te kunnen malen. Op het einde van de 19de eeuw werd een nieuwe  vuurmolen opgericht in de Refugiestraat. Helaas brandde deze molen in 1894 volledig af. De molen werd terug opgebouwd en gemoderniseerd. Ook het Duitse bedrijf ‘Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt, Amme, Giesecke & Konegen’ uit Braunschweig,  Rossstr. 41, verbouwde de molen van H. Peeters – Ooms in 1907. In 1914 brandde de molen opnieuw af. Na deze brand richtte de familie Peeters aan het station van Diest een grote molen op. Deze molen werd uitgebaat door de zonen John en Henri Peeters tot begin de jaren ’60 van vorige eeuw. Daarna werd de molen verkocht aan het bedrijf ‘Koudijs Veevoeders Diest’. Ook deze molen werd in 1994 afgebroken, de locatie is nu een bedrijventerrein met de naam ‘Koudijs’.

Molenaar  PEETERS Joannes Henricus Ivo

Joannes Henricus Ivo Peeters werd geboren op 9 mei 1844 in Diest. Hij was de zoon van de Diestse brouwer Joannes Eugenius en van Anna Maria Francisca Heylen. Op 29-jarige leeftijd huwde hij op 4 augustus 1873 te Beverlo de 19-jarige Maria Hortentia Henrica Ooms, geboren op 30 juni 1854 in Beverlo. Zij was de dochter van notaris Joannes Ooms, geboren in Oostham, en van Catharina Ceulemans, geboren in Balen. Maria overleed in 1917. Met dank aan de heer Gaston Janse voor deze gegevens.

De brand van zaterdag 9 juni 1894

Op zaterdagnacht 9 juni 1894 brak brand uit in de stoommolen van H. Peeters-Ooms. De krant ‘Den Denderbode’ schreef op 14 juni 1894: De brand in den stoommolen van M. Peeters was eene der grootste brandrampen die men ooit te Diest zag. De vlammen bereikten eene vreeselijke hoogte en rond 2 ure ’s nachts stortte het dak met daverend geweld in. Toen de naburige gebouwen werden aangetast scheen de ramp ontzettende uitbreiding te nemen. Ten 3 ure bleef er van de molen van M. Peeters nog slechts een puinhoop over. De totale schade wordt geraamd op 300,000 fr. De letter ‘M.’ wordt hier gebruikt als afkorting van ‘Mijnheer’; MM. staat voor Mijne Heren. In de ‘Gazette van Diest’ van 13 juni 1894 staat: Vreeselijke brand: kort na het eindigen van ’t werk in den vuurmolen van den heer Henri Peeters stond het gebouw in volle vlam en geleek aan een waren vuurpoel. Het alarm werd rond middernacht gegeven. Spoedig waren de pompiers ter plaatse, doch er viel aan geen blusschen te denken, te meer daar de beste spuit naar Antwerpen gezonden was, om aan de oefeningen van verleden zondag aldaar deel te nemen. Het vuur, dat zich verbazend snel uitbreidde, tastte de naburige gebouwen aan, onder andere de brouwerij des heeren Cerckel en de woningen der heeren Delaet en Lissens. Dank aan de moedigen hulp der pompiers, bijgestaan door de soldaten van ons garnizoen en de burgers, is men er evenwel in gelukt deze aangetaste gebouwen, welke nog al erg beschadigd zijn te beschutten. De oorzaak der ramp is onbekend.

De brand van donderdag 8 januari 1914

De stoommaalderij H. Peeters-Ooms stond tussen de Refugie- en de Demerstraat tegenover brouwerij Cerckel-Pieck. De maalderij was een groot gebouw met vijf verdiepingen, magazijnen en machinekamers. Er werkten 50 arbeiders. De stoommaalderij lag naast de papierfabriek Van Boxmeer en Daenen. Op vrijdag 9 januari 1914 om 21.15 uur brak om een onverklaarbare reden, mogelijk een kortsluiting, brand uit die pas tegen middernacht kon geblust worden. Het woonhuis van Peeters bleef gespaard. De krant ‘Vooruit’ schreef op 11 januari 1914 over de schrikkelijke brand te Diest: midden de volledigste stilte werd het noodgeschal der brandklaroenen door de stad gehoord. Spoedig was iedereen te been. Heel de stad was in den valen rossen gloed van eenen reusachtigen brand gehuld. Elkeen snelde naar den omtrek der Refugie- en Demerstraten, de stoommaalderij Peeters stond reeds in laaie vlam. De pompiers waren intusschen met al hun bluschmateriaal ter plaats gekomen. Spoedig begrepen zij dat hier noch aan blusschen noch aan reden te denken viel. Zij moesten laten branden wat brandde en hunne pogingen vereenigen om de aanpalende gebouwen te vrijwaren. De brouwerij Pieck had reeds vuur gevat en dreigde mede in den vlammenpoel op te gaan. Terwijl eene ploeg redders daar de wacht bleef houden, moest eene andere naar de papierfabriek Boksmeer snellen, die eveneens fel bedreigd was. Daar ook konden de pompiers de vlammen afweren. Intusschen woedde de brand in de stoommaalderij in volle hevigheid voort tot alles stilaan uitbrandde, en niets meer overbleef. De gansche stoommaalderij vormt nog slechts een overgrooten puinhoop. Hier en daar staat nog een zwart gerookt stuk muur recht, terwijl honderden zakken bloem tusschen vonkelende balken en verwrongen machienen liggen te smeulen. In de ‘Gazette van Diest’ van 10 januari 1914 staan nog aanvullende gegevens: Nooit heeft men in onze stad een zoo hevigen brand gezien. Ontzaglijke vlammengerven en reusachtige rookzuilen kronkelden hemelhoog op, terwijl het donkere uitspansel doorslingerd werd door duizenden en duizenden gloeiende vuurgensters. De schrikkelijke vuurpoel werd heinde en verre gezien en van overal stroomden aanhoudend de nieuwsgierigen toe. De omtrek van de plaats der ramp was welhaast opgepropt met eene ontelbare menigte. Sedert eenige dagen werden er in den bloemmolen herstellingswerken uitgevoerd en werden er nieuwe machienen geplaatst. De schade, welke zeer aanzienlijk is, wordt door eene Duitsche verzekeringsmaatschappij gedekt.

De verzegelloodjes van H. PEETERS

Op dit ogenblik kunnen twee types van verzegelloodjes van H. PEETERS onderscheiden worden: enerzijds zijn er de loodjes met op de voorzijde de randtekst: H. PEETERS DIEST waarbij de keerzijde varieert met de cijfers 00, 0, 1, 2, 3, N0 1, N0 2, N0 00 en de letter S (misschien de afkorting van ‘Superfijne’ kwaliteit). Wat de betekenis is van de letter A in het midden van de loodjes met de afbeelding N0 1 en N0 2 is voorlopig niet bekend. Anderzijds zijn er de loodjes met de randtekst HENRI PEETERS-OOMS en de horizontale tekst DIEST waarbij de keerzijde varieert met de cijfers 00, 0, 1 en de letter S.

PPV 00592

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel, in de rand de naam ‘H. PEETERS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een groot cijfer ‘3’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00593

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel en moeilijk leesbaar, in de rand de naam ‘H. [ ]ETERS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. In het midden staat de hoofdletter A. Op de keerzijde staat de combinatie van een letter en een cijfer ’No 2’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00594

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel en deels onleesbaar, in de rand de naam ‘H. PEETER[ ]’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een groot cijfer ‘2’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00595

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel en deels onleesbaar, in de rand de naam ‘H. PEE[  ]’, voorafgegaan door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een groot cijfer ‘1’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00596

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel en moeilijk leesbaar, in de rand de naam ‘H. P[   ]RS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘[ ]EST’. In het midden staat de hoofdletter A. Op de keerzijde staat de combinatie van een letter en een cijfer ’No 1’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00597

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel en deels onleesbaar, in de rand de naam ‘H. PEETERS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een groot cijfer ‘0’, eveneens binnen een cirkel.

PPV 00598

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een parelcirkel, in de rand de naam ‘H. PEETERS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een grote letter ‘S’, eveneens binnen een parelcirkel.

PPV 00599

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, tussen twee cirkels, in de rand de naam ‘H. PEETERS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat de cijfercombinatie ‘00’.

PPV 00622

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een kabelcirkel, in de rand de naam ‘HENRI PEETERS-OOMS’. Onderaan staat een vijfpuntig sterretje. In het midden staat horizontaal ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een het cijfer ‘00’, eveneens binnen een kabelcirkel.

PPV 00623

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een kabelcirkel, in de rand de naam ‘HE[  ] [  ]ETERS-O[  ]S’. Onderaan staat een vijfpuntig sterretje. In het midden staat horizontaal ‘[ ]IE ST’. Op de keerzijde staat een het cijfer ‘0’, eveneens binnen een kabelcirkel.

PPV 00633

Op de voorzijde van het verzegellood staat in de rand de naam ‘[   ]OOMS’. In het midden staat horizontaal ‘DIEST’. Op de keerzijde staat de letter ‘S’, binnen een kabelcirkel.

PPV 00664

Op de voorzijde van de verzegelclips, gemaakt van aluminium, staat het woord ‘DIP’S’ en op de keerzijde het woord ‘DIEST’.

PPV 00723

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een cirkel, in de rand de naam ‘H. PEET[ ]RS’, voorafgegaan en gevolgd door een zespuntig sterretje. Onderaan staat in de rand ‘DIEST’. Op de keerzijde staat, binnen een cirkel, de cijfercombinatie ’No 00’, waarbij de ‘o’ na de letter ‘N’ dubbel onderstreept is.

PPV 00724

Op de voorzijde van het verzegellood staat bovenaan, binnen een kabelcirkel, in de rand de naam ‘[      ]TERS-OOMS’. Onderaan staat een vijfpuntig sterretje. In het midden staat horizontaal ‘DIEST’. Op de keerzijde staat een het cijfer ‘1’, eveneens binnen een kabelcirkel.