Brief aan Florent Noterman van zijn moeder Irène Van Gaver en van zijn broer Albert, geschreven op 1 vel papier ( 17,8 x 11 cm) dat gevouwen en verstuurd werd vanuit Merksem naar het front.

VAR 00114

Merxem den 19 maart 1915, Beminden zoon, den 15 maart hebben wij met veel genoegen uwen brief ontvangen wij waren zoo gelukkig te vernemen dat gij nog altijd in goeden staat zijt. Nochtans zijn wij zeer ongerust omdat wij weten dat het zoo gevaarlijk is. Toch is er niet aan te doen al wat wij verlangen Florent is dat gij ons wel bewaard en in de beste gezondheid bij ons zoude terugkeeren. Zoo een gelukkig weerzien dat zou den schoonsten dag van ons leven zijn. Wij zijn ook allen welvarend, alsook moeder en gansch de familie. Over eenige dagen hebben wij van Jules bericht gekregen hij zegt dat hij van u tijding ontvangen heeft maar misschien mag hij in geen briefwisseling zijn met andere soldaten ik heb hem nochtans uw adres gezonden. De wonde van Hilloné geneest ook maar langsaam Florent. Achille die mag van geluk spreken ge moet er eens kennis met maken als het u mogelijk is. Van Arsène weten wij niet anders dan hij was bij 2de of 22ste toekomende week zal ik er eens naar vragen. Hier in Merxem is het nog al kalm maar verdrietig s’ avonds om 8 uren moet alles gesloten zijn het is hier dan zoo stil en donker gelijk s’nachts bijna geen werk alles ligt stil. Hier is veel beweging vele soldaten hier over ons de school dat is eene caserne al meer dan 2 maanden. Deze week is de post geopend op bevel des duitschers zijn 2 facteurs de percepteur en Hoste anders was het eenen veldpost. Over 4 weken heeft mr strauven ons uwen brief gebracht de briefwisseling gaat zeer moeielijk ze worden allen aangehouden aan de grens. Deze week heb ik 15 moeten betalen voor uwen brief er was eenen Hollandsche taks bij van 0,9en er stond nochtans sm bij. Ja Florent was het maar al gedaan? Hebt maar veel moed Florent en hoopt gelijk wij dat het weldra zal beteren en dat wij dan te samen weer gelukkig mogen leven gelijk vroeger. Ik herhaal het nog eens als God ons gebed aanhoort dan zult gij ons gespaard blijven alsook onzer vorst en vaderland. Ontvangt intuschen onze hartelijkste groeten en eenen dikken kus van papa van uwe zuster en broeders en van uwe toegenegene moeder, Irène Van Gaver

Beste Floris, Thans hebt ge zeker al den vuurdoop ontvangen, welk gevoel heeft het gefluit der kogels om uwe ooren en de springende granaten bij u verwekt? Hoe staat den toestand der verbondenen. Hoopt gij of denkt gij dat België spoedig van de duitscher zal gezuiverd zijn. Gelukkiglijk dat de lente binnen 3 dagen aanbreekt dan zullen de krijgsverrichtingen niet meer door slecht weder verhinderd worden. Mijn eenige en innige wensch beste broeder, is dat ge van kogel en bajonet moogt gevrijwaard blijven, zoodat we elkaar weldra mogen wederzien, uw liefhebbende broeder Albert